logga 4logga 4
logga 4

METODER


______________________________________________
Behandling och rehabilitering vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund med struktur och tydlighet. Vilket bl a innebär att få personen att känna igen sin sjukdom och sitt eventuella missbruk och ta ansvar för det samma. Samt vara aktiv i sin behandling och skapa en ny livsstil. I detta arbete används bland annat MI och stödjande samtal.

I

SAMSJUKLIGHET

 
Vi är även inriktade mot samsjuklighet / dubbeldiagnos. Personer med två diagnoser är vanliga inom missbruksvård och beroendevården. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Bland de som missbrukar eller är beroende har mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång under livet haft en psykiatrisk diagnos. Om en person har både en psykisk diagnos och ett missbruk samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig.

KONTAKTMANNASKAP

 
Vi tillämpar kontaktmannaskap och all personal arbetar utifrån förståelse och kunskap om den enskildes behov och genomförandeplan, vilken också fungerar som underlag för personalens arbete i den dagliga verksamheten där mål och delmål följs upp.  Den individuella genomförandeplanen skall vila på biståndsbeslut och vårdplan från beställaren.

Verksamheten bedrivs utifrån intentionerna i socialtjänstlagen och grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde har inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Omhändertagandenivån skall säkra en personlig omvårdnad utifrån den enskildes fastställda och dokumenterade behov. Våra läkare (psykiatriker och somatiker) och våra sjuksköterskor övervakar och leder vård och omvårdnadsarbetet så att det alltid följer aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
missbruksvardmissbruksvard
missbruksvard
missbruksvård